Pagalba verslui dėl COVID-19

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. KEIČIASI SUBSIDIJŲ UŽ PRASTOVAS MOKĖJIMO TVARKA IR VALSTYBĖS PAGALBA SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS

Pandemijai tęsiantis, o karantino ribojimams laisvėjant, valstybės pagalba iki vasaros pabaigos galės ir toliau naudotis nuo COVID-19 nukentėję darbuotojai, darbdaviai, dirbantys savarankiškai ir darbo netekę žmonės.

I. Nuspręsta subsidijas darbo užmokesčiui mokėti karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, bet ne ilgiau kaip iki š.m. rugpjūčio 31 d.
Už 2021/06-2021/07 laikotarpį ≤ 90% MMA.
Už 2021/08 - ≤ 60% MMA.

II. Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą, dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui finansuoti, kai jie grįžo iš prastovų:
Tokia subsidija būtų mokama už kiekvieną darbuotoją, kuriam per pirmuosius 6 mėn. nuo karantino paskelbimo ≥ 75 d. dienas (≥ 600 d. val.) buvo paskelbta prastova ir darbuotojas nėra atleistas.

Subsidijos dydis:
- primą mėnesį sudarytų ≤ 90% MMA,
- antrą mėnesį ≤ 60% MMA.
Subsidija bus mokama už du mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki š.m. rugpjūčio 31 d.

III. Fiksuoto dydžio išmoką siūloma mokėti savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie nukentėjo nuo pandemijos, kai jų vykdoma ūkinė veikla buvo apribota, o pajamos 2020 metais lyginant su 2019 metais sumažėjo 30 proc. ar net daugiau.

Į VMI skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą patekę savarankiškai dirbantys asmenys taip pat turėtų atitikti ir šias sąlygas:
• Savarankiška veikla registruota bent 3 mėnesius per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki karantino ir ekstremalios situacijos paskelbimo dienos.
• Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų „ant popieriaus“.
• 2019 metais savarankiškai dirbančio asmens pajamos turi būti didesnės nei 3084 eurai.
• Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas.

260 eurų dydžio išmoka dirbantiems savarankiškai dar būtų mokama iki š.m. rugpjūčio 31 d., o vėliau jos mokėjimas bus nutraukiamas.

 

Darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimas

Kodėl naudinga?

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Reguliarus testavimas leidžia itin greitai atsekti užsikrėtimo atvejus, taigi įmonės apsaugo ne tik savo darbuotojus, bet ir aplinkinius, bei gali veikti be priverstinių pertraukų.

Kas gali kreiptis?

Kompensacijos darbuotojų testavimui pagal priemonę „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ gali kreiptis įmonė arba verslininkas, priskiriami smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), ir atitinkantys šias sąlygas:

 • Yra sudaryta sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), kuri turi teisę atlikti COVID-19 tyrimus. Licencijuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą galite peržiūrėti VASPVT puslapyje.
 • COVID-19 tyrimai atliekami įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkams (arba paskirtiems individualiosios įmonės vadovams, kai su jais sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovams (arba mažosios bendrijos atstovams), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir verslininkams.
 • Per pastaruosius trejus mokestinius metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos suma (pasitikrinti).
 • Paraiškos pateikimo metu įmonei nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla.
 • SVV subjektas nėra gavęs COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo iš kitų viešųjų lėšų šaltinių.
 • SVV subjektas nevykdo pagrindinės veiklos žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Kiek?

 • Iki 12 eurų už vieną serologinį antikūnų tyrimą.
 • Iki 12 eurų už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą.

Jei testas kainuoja mažiau nei 12 eurų, bus kompensuojama visa jo kaina.

Didžiausia galima kompensacijos suma (S) vienam pareiškėjui apskaičiuojama pagal formulę:

S=D x T x K

D – darbuotojų, kuriems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus, skaičius;
T – vieno darbuotojo didžiausias galimas testų skaičius (4 vnt. per mėn.);
K – didžiausia galima kompensuoti testo kaina (iki 12 eurų).

Didžiausia galima kompensacijos suma negali viršyti de minimis valstybės pagalbos likučio.

Iš viso kompensacijoms darbuotojų testavimui skiriama 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už tyrimų išlaidas, patirtas nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima teikti nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Kvietimas teikti paraiškas gali būti stabdomas anksčiau, jei pasibaigs priemonei skirta lėšų suma.

Kaip veikia?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis į INVEGĄ ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

 

Reikalingi duomenys pildant paraišką:

 • Įmonės duomenys
 • Darbuotojų skaičius
 • Darbuotojams atliktų ir planuojamų atlikti tyrimų skaičius
 • Prašoma kompensuoti suma

Svarbu: paraiškoje įvestų duomenų apie darbuotojų skaičių ir prašomą kompensacijos sumą vėliau keisti nebus galima.

 

Būtini dokumentai teikiant paraišką:

Svarbu: vienas pareiškėjas INVEGOS informacinėje paraiškų teikimo sistemoje gali pateikti vieną paraišką, kurią vėliau gali papildyti sąskaitomis faktūromis ir mokėjimus pagrindžiančiais dokumentais.

 

Būtini dokumentai kompensacijų išmokėjimui:

 • ASPĮ išrašytos sąskaitos faktūros, kuriose aiškiai nurodytas atliktų tyrimų skaičius ir kaina.
 • Sąskaitos faktūros apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai, pasirinktinai – įvykdyto mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas. Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo aktas (užskaita) – nėra tinkamas dokumentas apmokėjimo pagrindimui.

 

Paraiškų vertinimas ir kompensacijų išmokėjimas

Paraiškos vertinamos pateikimo INVEGAI eilės tvarka.

Paraiška įvertinama per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Esant dideliam paraiškų srautui ar dėl techninių kliūčių, paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

COVID-19 tyrimų išlaidos pareiškėjui kompensuojamos kartą per mėnesį – iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos. Apskaičiuota kompensacija pareiškėjui pervedama į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Kaip įpareigoja teisės aktai, INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrins ne mažiau kaip penkis procentus pareiškėjų, dėl kurių priimtas teigiamas sprendimas. Patikrinimai bus atliekami pagal INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintą tvarką.

 

Pareiškėjo saugomi dokumentai:

Pareiškėjas įsipareigoja saugoti ir atrankinių patikrų ar audito metu pateikti:

 • Informaciją apie darbuotojus (vardą, pavardę, gimimo datą, darbuotojo socialinio draudimo numerį, darbuotojui atliktų testų skaičių, testų atlikimo datas), kuriems buvo atliekami COVID-19 tyrimai, už kurių išlaidas buvo prašoma kompensacijos.
 • Dokumentus, pagrindžiančius patirtų COVID-19 tyrimų išlaidų tinkamumą.
 • Darbuotojų pasirašytus sutikimus dalyvauti profilaktiniame tyrime dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo ir serologinių tyrimų atlikimo (sutikimo forma).

Tyrimų atlikimo schema

Tyrimus darbuotojams svarbu užsakyti reguliariai: antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Serologinis antikūnų testas, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2, parodo, ar asmuo yra persirgęs koronavirusu.

Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas parodo, ar asmuo šiuo metu serga koronaviruso liga.

Priemonės koncepcija ir aprašas

Daugiau nukentėjusių nuo COVID-19 verslininkų gali teikti paraišką subsidijai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog įsigaliojus subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms Aprašo pakeitimui, individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms (toliau – subjektas) subsidijos dydis nuo šiol bus apskaičiuojamas įvertinus ne tik už 2019 m. subjektų sumokėtą GPM, bet ir jų savininkams, nariams ar dalyviams sumokėtas išmokas ir atitinkamai nuo jų mokėtiną GPM sumą.

Aprašas papildytas dar viena nuostata, jog iki 2019 m. spalio 31 d. įsteigta įmonė, kurios pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ūkinių veiklų sąrašą negavo nustatytu 2019 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d. (jei pagrindinė veikla ribojama po 2020 m. lapkričio 30 d., tai 2019 m. gruodžio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d.) laikotarpiu pajamų, taip pat galės pretenduoti į fiksuoto dydžio subsidiją, jei už 2019 m. mokėjo GPM ir tenkina kitus Apraše įvardintus kriterijus.

Nuo šiandien, savarankiškos įmonės, atnaujintą paraiškos formą jau gali pateikti per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Savarankiškos įmonės, nukentėjusios nuo COVID-19, paraiškos subsidijai gauti teikimas ). Nesavarankiškos, tą galės daryti nuo balandžio 12 d., šiuo metu atliekami tam reikalingi formos papildymai Elektroninėje deklaravimo sistemoje.

Visi Aprašo kriterijus atitinkantys pareiškėjai, teikdami atnaujintą formą turės pažymėti vieną iš nurodytų pasirinkimo galimybių:

 • lyginamuoju laikotarpiu įmonė gavo pajamų ir jos vidutinė vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.
 • įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., lyginamuoju laikotarpiu pajamų negavo ir jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą.
 • įmonė įsteigta iki 2019 m. spalio 31 d., lyginamuoju laikotarpiu pajamų negavo ir jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą.

Platesnis galimybių paaiškinimas bei atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus yra pateikiami čia

Subsidijų vertinimo procesas nesikeičia.

Gautas paraiškas VMI perduoda įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar gavus subsidiją nebus viršyta didžiausia leistina pagalbos suma, nustatyta Europos Komisijos reglamentu[1]. LVPA tinkamų subsidijuoti paraiškų sąrašą pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, ją perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Konsultacijas mokesčių klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882 (meniu pasirinkime Spausti 2). Taip pat aktuali informacija bei atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus yra skelbiami ir nuolat atnaujinami www.vmi.lt skiltyje Nukentėjusiems nuo COVID-19.

 

VMI subsidijos (kaip pateikti paraišką subsidijai gauti)

https://www.infokelme.lt/data/ckfinder/files/VMI%20Subsidijos.pptx

Mokestinė pagalba verslui

https://www.infokelme.lt/data/ckfinder/files/Mokestin%C4%97s%20pagalbos%20priemon%C4%97s.pdf

PVM taikymas karantino situacijose

https://www.infokelme.lt/data/ckfinder/files/vmi-210212-duk-pvm-taikymas-papildyta.pdf

Dėl darbuotojų saugumo patirtų išlaidų atskaitymas

https://www.infokelme.lt/data/ckfinder/files/vmi-210212-duk-islaidos-papildyta.pdf

DUK dėl priemonės „Subsidijos įmonėms"

https://www.infokelme.lt/data/ckfinder/files/vmi-210212-duk-subsidijos-imonems-papildyta.pdf