Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Parama verslui

Kelmės rajone didžiąją dalį verslo sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimas ir finansavimas yra bene vieni svarbiausių ūkio ekonominės plėtros uždavinių.

Jei turite gerą idėją verslo kūrimui arba norite plėtoti jau esamą verslą, reikalingą finansavimą galite gauti iš vieno ar kelių finansavimo šaltinių.

Kad ir kokį finansavimo būdą pasirinktumėte, kiekvienam verslininkui labai praverčia, o kai kuriais atvejais netgi yra privalomas (bankui, investuotojui, ES paramai) verslo planas, kurį verslininkas gali pasirengti pats arba kreiptis pagalbos į specialistą.

Turinčius verslo idėją, norinčius įkurti verslą arba pasikonsultuoti apie paramą verslui maloniai kviečiame užsukti į Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrą adresu Birutės g. 4, Kelmė arba skambinti tel. 8 673 53489.

 

SAVIVALDYBĖS PARAMA

Programa skatina smulkaus ir vidutinio verslo kūrimą, jau įsikūrusio verslo plėtojimą savivaldybės teritorijoje šiais būdais:

 • kompensuoja naujos įmonės steigimo išlaidas iki 150 EUR;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas ne daugiau kaip 50 proc. specializuotų transporto priemonių įsigijimas (atsižvelgiant į jų kategorijas, klases ir joms priskirtus kėbulų tipų kodus, nustatytus vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo"), t. y. iki 3 000 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojama ne daugiau kaip 50 proc. įrangos įsigijimo išlaidų, t. y. iki 3 000 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;
 • iki 80 proc. finansuojamas verslo misijų, renginių organizavimas, verslo leidinių spausdinimas;
 • verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai gauti parengimo subsidijavimas skirtas iš dalies padengti dokumentais pagrįstas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidas. Vienam pareiškėjui finansuojama iki 300 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų paslaugoms įsigyti: verslo planui arba investicijų projektui parengti; paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškai ir kitiems privalomiems dokumentams parengti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas, kai pateikta paraiška gauti negrąžintiną finansinę paramą, išduota pažyma apie paraiškos pateikimą Verslo rėmimo fondui ar Programai;
 • įdiegus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, 1 proc. perveda verslo subjektui nuo sumos, investuotos į šį projektą;
 • verslo subjektui teikiama finansinė parama įvykus stichinei nelaimei, jei nebuvo galimybių apdrausti turtą;

Finansinė parama vienam pelno siekiančiam juridiniam asmeniui neturi viršyti 3 150 Eur.

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Finansinę paramą gali gauti visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu), pradedantys ar vykdantys verslą ir atitinkantys šiuos keliamus reikalavimus:

 • įmonė registruota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje;
 • įmonės savininkas nėra ir nebuvo savininkas bankrutavusios įmonės, kuri bankrutavo ar nutraukė savo veiklą dėl įsipareigojimų nevykdymo;
 • planuojama veikla priskiriama remtinai gamybos, paslaugų ar prekybos sferai.
 • prašymai finansinei paramai gauti priimami iki gruodžio 1d.

2017 metų savivaldybės Tarybos sprendimas dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos

Sprendimas "Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų ir taisyklių, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25d. sprendimu Nr.T-174, pakeitimo"

Daugiau apie verslui savivaldybės taikomas mokestines lengvatas galite rasti: http://www.kelme.lt/Savivaldybes-parama-verslui967918 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARO MINISTERIJOS

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti.

Tikslas - steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau - VUIP) įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymas, 2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas „Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas", Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-388 patvirtintas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas".

Daigiau informacijos:

Kelmės skyriuje -  Žemaitės g. 24, Kelmė, tel. (8 427) 54 491

Darbo laikas:
Pirmadienį - ketvirtadienį: 8.00-12.00; 12.45-17.00 val.
Penktadienį: 8.00-12.00; 12.45-15.45 val.

 

ES PARAMA

Nuolat atnaujinamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą sekite interneto svetainėje esinvesticijos.lt. Čia rasite konkrečias priemones, galimus pareiškėjus, finansuojamas išlaidas, kvietimus teikti paraiškas, gaires pareiškėjams ir kitą informaciją.

 

INVEGOS TEIKIAMA PARAMA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI

Verslo atstovai, kreipdamiesi į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės: 

Individualios garantijos - INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelines garantijas galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis. Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/ 

„Invega" administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą. Apie finansavimo galimybės daugiau galite sužinoti http://invega.lt/lt/paskolos/ 

Daugiau apie Invegos teikiamas paslaugas: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/  ir http://invega.lt/lt/kompensavimo-priemones/