Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Parama verslui

Kelmės rajone didžiąją dalį verslo sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimas ir finansavimas yra bene vieni svarbiausių ūkio ekonominės plėtros uždavinių.

Jei turite gerą idėją verslo kūrimui arba norite plėtoti jau esamą verslą, reikalingą finansavimą galite gauti iš vieno ar kelių finansavimo šaltinių.

Kad ir kokį finansavimo būdą pasirinktumėte, kiekvienam verslininkui labai praverčia, o kai kuriais atvejais netgi yra privalomas (bankui, investuotojui, ES paramai) verslo planas, kurį verslininkas gali pasirengti pats arba kreiptis pagalbos į specialistą.

Turinčius verslo idėją, norinčius įkurti verslą arba pasikonsultuoti apie paramą verslui maloniai kviečiame užsukti į Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrą adresu Birutės g. 4, Kelmė arba skambinti tel. +370 673 53489 arba +370 427 61430.

 

SAVIVALDYBĖS PARAMA

Programa skatina smulkaus ir vidutinio verslo kūrimą, jau įsikūrusio verslo plėtojimą savivaldybės teritorijoje šiais būdais:

 • Pareiškėjai, kurie ruošiasi pasinaudoti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšomis, iki gruodžio 1 d. pateikia paraiškas, bet ne vėliau nei įmonei sueina 1 metai nuo įmonės steigimo, kuriose nurodo prašomos paramos sumą, kam bus naudojamos lėšos. Visa informacija, susijusi su Programa, skelbiama interneto tinklalapiuose www.kelme.lt ir www.infokelme.lt.
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas ne daugiau kaip 50 proc. specializuotų transporto priemonių įsigijimas (atsižvelgiant į jų kategorijas, klases ir joms priskirtus kėbulų tipų kodus, nustatytus vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), t. y. iki 3 000,00 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojama ne daugiau kaip 50 proc. įrangos įsigijimo išlaidų, t. y. iki 3 000,00 Eur vienam paramos gavėjui, kuri yra tiesiogiai susijusi su įmonės vykdymo veikla, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;
 • kompensuojami verslo idėjų konkursai, įmonių apdovanojimai, verslo subjektų mokymai iki 3 000,00 Eur;
 • kompensuojamos verslo misijų faktiškai patirtos dalyvavimo išlaidos (registracijos mokestis; apgyvendinimo paslaugos, kelionės išlaidos) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3000,00 Eur;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas darbo vietos pritaikymas negalią turinčiam asmeniui iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000,00 Eur;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamos paskolos verslui, lizingo palūkanos iki 3 000,00 Eur, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
 • iki 50 proc. finansuojamos tik faktiškai patirtos dalyvavimo parodose ar mugėse išlaidos, siekiant pristatyti Kelmės rajone kuriamą produkciją, bet ne daugiau kaip 3000,00 Eur;
 • iki 50 proc. finansuojamas verslo leidinių spausdinimas, dalyvavimas parodose, siekiant pristatyti kuriamą produkciją. Vienam pareiškėjui finansuojama ne daugiau nei 300,00 Eur;
 • finansuojamas verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai gauti parengimo subsidijavimas, skirtas iš dalies padengti dokumentais pagrįstas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidas. Vienam pareiškėjui finansuojama iki 300,00 Eur konsultantų ir ekspertų suteiktų dokumentais pagrįstų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų paslaugoms įsigyti: verslo planui arba investicijų projektui parengti; paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškai ir kitiems privalomiems dokumentams parengti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas, kai pateikta paraiška gauti negrąžintiną finansinę paramą, išduota pažyma apie paraiškos pateikimą Verslo rėmimo fondui ar Programai;
 • įdiegus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, 1 proc. pervedamas verslo subjektui nuo sumos, investuotos į šį projektą;
 • kompensuojamos patirtos pradinės įmonės steigimo išlaidos iki 150,00 Eur;
 • savivaldybės parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

Nefinansuojamos išlaidos:

 • prekės, kurios nėra priskiriamos steigimo išlaidoms (anspaudai, kanceliarinės prekės);
 • maitinimo paslaugos;
 • kelionių išlaidos;
 • prabangos prekės / įranga;
 • einamųjų apyvokos ir remonto prekių;
 • nefinansuojama įranga, kurios kaina mažesnė nei 200,00 Eur.

Kas gali kreiptis dėl paramos?

Finansinę paramą gali gauti visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu), pradedantys ar vykdantys verslą ir atitinkantys šiuos keliamus reikalavimus:

Kitos mokestinės lengvatos, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais

 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo.
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo:
 • Juridinius asmenis, nuomojančius komercinės, pramonės ir sandėliavimo žemės turto grupei priskirtus žemės sklypus, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ji įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje  nuo 20 000 Eur iki 150 000 Eur naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 1 naują darbo vietą (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ( jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus)
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 5 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje  nuo 150 001 Eur iki 300 000 Eur naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 3 naujas darbo vietas (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ( jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 10 metų laikotarpiui nuo veiklos įregistravimo, jei investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 300 001 Eur iki 1 000 000 Eur naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 5 naujos darbo vietos ( mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ( jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).
 • Jei juridinis asmuo, vykdantis veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, investuoja į Kelmės rajono savivaldybės prioritetinėje teritorijoje esančius komercinius, rekreacinius bei pramoninius sklypus, adresu: Kelmės m., Raseinių g. 74 A; Kelmės m., V. Putvinskio g. 3A, 10, 10A, 8A; Tytuvėnų m., Dujininkų g. 2; Tytuvėnų m., Nėries g. 1; Tytuvėnų m., Bridvaišio g. 3; Tytuvėnų m., Stoties g. 2, 2A, 8A, 12, 14, 16, 18 bei Kelmės rajono strateginiame plane numatytas pramonines zonas, tai Kelmės rajono savivaldybės administracija įsipareigoja sutvarkyti reikalingą infrastruktūrą iki sklypo ribos: nutiesti kelią, privesti vandentiekį ir kanalizaciją, lietaus nuotekų sistemą, elektrą.     

Kaip pasinaudoti priemone?

 • Įmonės vadovas, norėdamas gauti mokesčių lengvatą, turi pateikti Kelmės rajono savivaldybės tarybai motyvuotą  prašymą,  kuriame  nurodomi  įmonės  rekvizitai,  kontaktiniai asmenys, vadovai, komercinės ūkinės veiklos rūšis, prašomas atleidimo nuo mokesčio laikotarpis; įmonės  registravimo  pažymėjimo  kopiją,  patvirtintą  įmonės  vadovo  parašu  ir antspaudu; atitinkamų  įstaigų  dokumentus  apie  žemės  sklypų  ir  nekilnojamojo  turto  teisinį registravimą, leidimus statyti ar vykdyti pastatų (patalpų) rekonstrukciją;  parengtą ir įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą investicijų projektą, kuriame nurodomi pagrįsti duomenys apie planuojamas investicijų sumas ir numatomas sukurti darbo vietas bei raštą, kuriuo investuotojas įsipareigoja sukurti naujas darbo vietas ir investuoti numatytas sumas.
 •  Nustatytos  mokesčių lengvatos  pagal šio sprendimo  gali  būti  teikiamos tik  pasirašius tarp Kelmės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus  ir įmonės investicijų sutartį pagal atskirą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą.
 • 2017 metų savivaldybės Tarybos sprendimas dėl mokesčių lengvatų

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARO MINISTERIJOS

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti.

Tikslas - steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

Daigiau informacijos:

Kelmės skyriuje -  Žemaitės g. 24, Kelmė, tel. (+370 427) 54 491

Darbo laikas:
Pirmadienį - ketvirtadienį: 8.00-12.00; 12.45-17.00 val.
Penktadienį: 8.00-12.00; 12.45-15.45 val.

 

ES PARAMA

Nuolat atnaujinamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą sekite interneto svetainėje esinvesticijos.lt. Čia rasite konkrečias priemones, galimus pareiškėjus, finansuojamas išlaidas, kvietimus teikti paraiškas, gaires pareiškėjams ir kitą informaciją.

 

INVEGOS TEIKIAMA PARAMA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI

Verslo atstovai, kreipdamiesi į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės: 

Individualios garantijos - INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelines garantijas galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis. Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/ 

Daugiau apie Invegos teikiamas paslaugas: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/  ir http://invega.lt/lt/kompensavimo-priemones/ 

 

Atnaujinta 2023-04-19