Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Leidimai, licenzijos prekybai Kelmės rajone

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO KELMĖS R. SAV. TARYBOS 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-182 patvirtinti leidimų suteikimo nuostatai.

NUOSTATAI

 Nuostatai ir dokumentų formos

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, mokėjimo tvarką, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkliavos grąžinimo tvarką, delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus, rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinę rinkliavą nustato Kelmės rajono savivaldybės taryba ir ji galioja Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, mokama į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

3. Vietinę rinkliavą moka asmenys, kurie ketina prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (viešoji vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių).

4. Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Leidimas) išduoda seniūnas tos seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, o prekybai visose Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose – seniūnas, kuris gavo tokį prašymą. Už Leidimų išdavimą imama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

5. Savivaldybės administracijos, seniūnijų, švietimo, kultūros, sveikatos įstaigų pastatų patalpose bei teritorijose (mašinų stovėjimo aikštelėse) prekiauti ar teikti paslaugas draudžiama.

6. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS, PANAIKINIMAS IR ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

7. Asmenys, norintys prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Savivaldybės tarybos patvirtintose viešosiose vietose, tos seniūnijos seniūnui, jei visoje Savivaldybės teritorijoje, tai bet kurios seniūnijos seniūnui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia:

7.1. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių asortimentas, prekybos vietos plotas (m²), darbo laikas, prašymo pateikimo data;

7.2. įmonės įregistravimo pažymėjimą (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys) arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

7.4. atitinkamų institucijų išduotą dokumentą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

7.5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, kuriuose nurodyta prekiavimo vieta ar seniūnija, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą;

7.6. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 13 punkto reikalavimus, jis pateikia tai įrodančius dokumentus (vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų);

7.7. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 14 punkto reikalavimus, mokėjimo pavedimo pateikti nereikia (atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokesčio).

8. Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.

9. Apie atsisakymą išduoti Leidimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti Leidimą, pateikimo dienos. Nurodomi atsisakymo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

10. Seniūnai išduoda leidimus per 5 darbo dienas ir juos registruoja nurodydami seniūniją, vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.

11. Leidimas išduodamas ne daugiau kaip 3 prekybos vietoms vienam asmeniui vienu metu.

12. Rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Atleidžiami nuo vietinės rinkliavos mokėjimo:

13.1. nevyriausybinės organizacijos, prekiaujančios savo pagaminta produkcija, tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.2. renginių rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), remiantys renginį nuo 100 eurų ir daugiau;

13.3. 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodyti vietinės rinkliavos mokėtojai už antrąją ir kitas papildomas prekybos vietas vietinę rinkliavą moka Nuostatuose nustatytais vietinės rinkliavos dydžiais;

13.4. seniūnijos gyventojams, prekiaujantiems savo namų valdos sklypuose užauginta žemės ūkio produkcija, gėlėmis ir kt. sodinukais, miško gėrybėmis bei užimantiems iki 1,5 m² ploto vietą, leisti prekiauti nemokamai.

14. Savivaldybės taryba turi teisę ir kitais atvejais nustatyti lengvatas vietinės rinkliavos mokėtojams arba atleisti juos nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

15. Vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijoje dydžiai:

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis, Eur

dienai

mėnesiui

metams

 

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

 

 

 

1.

Prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 

 

1.1.

smulkiomis prekėmis (bižuterija, pramoninės prekės, vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, kiti sodinukai ir kt. prekės) (už 1 vietą iki 9 m2)

3,00

9,00

60,00

Kelmės m. seniūnijai

3,00

20,00

160,00

1.2.

ūkininko ar savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija, išskyrus vaiskrūmiais, vaismedžiais, dekoratyviniais augalais, gėlėmis ir kitais sodinukais (už 1 vietą iki 9 m2)

2,00

6,00

40,00

Kelmės m. seniūnijai

2,00

10,00

140,00

2.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis ar paslaugų teikimas įrengtuose laikinuose prekybos kioskuose ar paviljonuose (už 1 vietą iki 20 m²)

5,00

15,00

150,00

Kelmės m. seniūnijai

5,00

25,00

250,00

3.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis ar paslaugų teikimas iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų ir laikinųjų prekybos įrenginių visų seniūnijų viešosiose vietose (už 1 vietą iki 20 m2)

5,00

15,00

80,00

Kelmės m. seniūnijai

5,00

25,00

150,00

4.

Visoje Savivaldybės teritorijoje Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (1, 2, 3 punktai), išskyrus Kelmės miestą

 

30,00

300,00

5.

Šventėse, mugėse ir kituose organizuojamuose renginiuose:

Rinkliavos dydis vienai dienai, Eur

5.1.

prekyba tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1 vietą iki 9 m² plotą)

6,00

5.2.

prekyba maisto ir ne maisto prekėmis (už 1 vietą iki 9 m² ploto)

10,00

5.3.

viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 20 m² ploto)

15,00

5.4.

prekyba savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija (už 1 vietą iki 9 m² ploto)

6,00

5.5.

prekyba žemės ūkio produkcija (vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.) (už 1 vietą iki 9 m² ploto)

8,00

5.6.

leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas

60,00

5.7.

paslaugoms, pramogoms (pripučiamas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.) (už vieną paslaugos rūšį) teikti

20,00

16. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam seniūniją, išduodamas leidimo dublikatas. Už dublikato išdavimą vietinė rinkliava neimama.

17. Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis Leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šią teisę.

18. Leidimas neišduodamas, jeigu:

18.1. asmuo Leidimui gauti pateikė ne visus šiuose Nuostatuose nurodytus dokumentus;

18.2. nepraėjo vieneri metai nuo Leidimo galiojimo panaikinimo (išskyrus Leidimo galiojimo panaikinimą paties asmens prašymu).

19. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

19.1. asmuo pateikia prašymą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo;

19.2. paaiškėja, jog asmuo Leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

19.3. asmuo du kartus Leidimo galiojimo metu pažeidė Prekybos viešosiose vietose taisykles (asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda);

19.4. du kartus Leidimo galiojimo metu buvo nustatyta, kad asmuo faktiškai užėmė daugiau prekybos ploto, negu jam leista, nesilaikė Leidime nustatyto asortimento, nustatytos prekybos (paslaugų teikimo) vietos ar maršruto;

19.5. Leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus).

20. Leidimo galiojimo panaikinimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Panaikinus Leidimo galiojimą sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama, išskyrus atvejus, kai asmuo, turintis Leidimą, negali pasinaudoti Leidimo suteiktomis teisėmis dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir priežasčių. Apie Leidimo galiojimo panaikinimą (Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą) asmuo informuojamas raštu per 3 darbo dienas.

III SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

21. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu:

21.1. sumokėta daugiau, negu nustatyta Nuostatuose;

21.2. jeigu paslauga nesuteikta.

22. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis asmens prašymu, pateiktu per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą Leidimą išdavusios seniūnijos seniūnui.

IV SKYRIUS

DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI

23. Delspinigiai neskaičiuojami, nes Leidimas išduodamas tik sumokėjus vietinę rinkliavą.

V SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

24. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, kontrolės ir audito tarnyba.

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

25. Už šių Nuostatų vykdymą, Leidimų išdavimą, teisingą lėšų surinkimą atsakingi seniūnai.

26. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės aktus ir šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.