Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Leidimai, licenzijos prekybai Kelmės rajone

Informacija apie reklamos leidimų išdavimą Kelmės rajone

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T-311

Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, 12 straipsniu ir 13 straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2018 m. rugpjūčio 28 d. teikimą Nr. 3-42 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus (pridedama);

1.2. Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ 1.3, 1.4 ir 1.5 papunkčius.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d.

sprendimu Nr. T-311

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO

ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis.

2. Šių Nuostatų paskirtis – nustatyti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą dydį, vietinės reklamos dydžio apskaičiavimo tvarką, vietinės rinkliavos lengvatas, grąžinimo tvarką ir atsakomybę už vietinės rinkliavos nemokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-236, 2023-08-24, paskelbta TAR 2023-08-30, i. k. 2023-17065

3. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą (toliau – rinkliava) – tai Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką ir pagal Išorinės reklamos įrengimo taisykles turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) tam tikroje Kelmės rajono savivaldybės vietoje nustatytu terminu ar laikotarpiu.

4. Rinkliava už leidimo išdavimą turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje. Rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtina mokėjimo dokumentas su banko žymomis arba mokėjimo kvitas.

II SKYRIUS

NUOSTATŲ SĄVOKOS

5. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

2) iškaboje pateikiama informacija.

6. Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), taip pat ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

7. Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

8. Reklamos plotas – reklaminio objekto paviršiaus plotas (žymimas kvadratiniais metrais). Išorinės reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus.

9. Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

10. Kelmės rajono savivaldybės teritorija – Kelmės rajono administracinės ribos.

11. Rinkliavos mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

12. Reklamos leidimas – Kelmės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) parengtas dokumentas, už kurio išdavimą Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytais atvejais mokama vietinė rinkliava.

III SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI IR APSKAIČIAVIMO TVARKA

13. Už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nustatoma vieno kvadratinio metro reklamos ploto vieniems metams vietinė rinkliava.

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą lentelė

Eil. Nr.

Reklamos vieta, tipas

Rinkliavos dydis Kelmės ir Tytuvėnų miestuose

Rinkliavos dydis kitose rajono vietose

1.

tvirtinimas ant savivaldybei nuosavybės teise priklausančių arba patikėjimo teise jos valdomų objektų, statinių

40 Eur už kv. m

30 Eur už kv. m

2.

įrengimas valstybinėje žemėje

30 Eur už kv. m

20 Eur už kv. m

3.

tvirtinimas ant privačių objektų arba įrengimas privačioje žemėje

20 Eur už kv. m

15 Eur už kv. m

4.

išorinė kilnojamoji reklama, pastatoma šaligatviuose, aikštelėse ar kitose viešose vietose (savivaldybės valdomose teritorijose)

15 Eur už kv. m

10 Eur už kv. m

5.

tvirtinimas ant privačių objektų arba įrengimas privačioje žemėje, kur reklamos skleidėjas vykdo veiklą ar gamina produkciją

15 Eur mokestis per metus

10 Eur mokestis per metus“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. T-236, 2023-08-24, paskelbta TAR 2023-08-30, i. k. 2023-17065

14. Už leidimo įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą išdavimą nustatomas vienos dienos rinkliavos dydis – 0,5 Eur už 1 kvadratinį metrą reklamos ploto.

15. Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

S = T P L; čia:

S – vietinės rinkliavos dydis, Eur;

T – vietinės rinkliavos tarifas;

P – išorinės reklamos plotas, kvadratiniais metrais;

L – terminas, kiek laiko yra išduotas leidimas (dienos ar metai).

16. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 Eur. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 Eur, jis nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

17. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

18. Apmokestinamos reklamos laikas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo galiojimo pradžios.

IV SKYRIUS

LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

19. Rinkliava netaikoma:

19.1. valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms;

19.2. kaimo turizmo išorinei reklamai;

19.3. išorinei socialinei ir politinei reklamai;

19.4. skelbimams Kelmės rajono savivaldybei priklausančiuose reklaminės įrangos objektuose;

19.5. kai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privaloma įrengti stendą su informacija apie statomą statinį prie statybos sklypo (statybvietės) arba kai įrengiama vaizdinė informacija apie atliekamus visuomeninės paskirties miesto infrastruktūros gerinimo darbus;

19.6. nemokamų Kelmės rajono švenčių, nekomercinių renginių, akcijų išorinei reklamai;

19.7. už Kelmės rajono savivaldybės organizuojamų renginių reklamą, tų renginių rėmėjų reklamą, eksponuojamą minimų renginių proga.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

20. Rinkliavos įmoka mokama į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą LT604010043800390044, kodas 188768730 Luminor Bank AB banke ir įskaitoma į Kelmės rajono savivaldybės biudžetą.

21. Rinkliavos įmoka ar jos dalis grąžinama šiais atvejais;

21.1. kai sumokėta daugiau, negu buvo Savivaldybės tarybos nustatyta (grąžinamas tik skirtumas);

21.2. panaikinus leidimo galiojimą dėl išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo;

21.3. jeigu neišduodamas leidimas.

22. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.

23. Sumokėtą rinkliavos įmoką arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus raštišką pranešimą, kuriame nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-236, 2023-08-24, paskelbta TAR 2023-08-30, i. k. 2023-17065

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

25. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą ar su juo susijusius kitus teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Saugomų teritorijų direkcija arba Aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

______________________________

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d.

sprendimu Nr. T-311

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas galioja visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo ar kitus darbus, susijusius su atitvėrimu, eismo uždarymu ar teritorijos panaudojimu sandėliavimo, krovimo, automobilių statymo ir kitoms reikmėms Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, žaliuosiuose plotuose, miško parkuose, paplūdimiuose, upių, ežerų pakrančių teritorijose), daugiabučių namų kiemuose.

3. Darbų vykdymo trukmė numatoma projekte, atsižvelgiant į transporto bei pėsčiųjų eismo intensyvumą, darbų vykdymo metodus, laiką ir kt.

4. Žemės kasinėjimo darbai, kai statomos požeminės ir antžeminės komunikacijos, atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848.

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDIS IR LENGVATOS

 

5. Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, už parą moka tokią rinkliavą:

5.1. gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 23 Eur;

5.2. visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai, – 23 Eur;

5.3. šaligatvio perkasimas – 12 Eur;

5.4. žaliųjų plotų perkasimas – 15 Eur;

5.5. daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas – 12 Eur;

5.6. gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 23 Eur;

5.7. šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais – 9 Eur;

5.8. visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai, – 12 Eur.

 

6. Neteko galios nuo 2021-12-18

Punkto naikinimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

 

6. Rinkliava didinama 10 kartų, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitališkai suremontuotos arba rekonstruotos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

7. Rinkliava mažinama du kartus, kai gatvių ir šaligatvių danga įrengta iš žvyro ar skaldos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

8. Rinkliavos nereikia mokėti, kai vykdomi gatvių, šaligatvių tiesimo, remonto, rekonstravimo, inžinerinių tinklų ir renovacijos darbai savivaldybės institucijos sprendimu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

9. Rinkliavos dydis atskiru sprendimu įstatymo nustatyta tvarka gali būti indeksuojamas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

 

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

10. Fiziniams ar juridiniams asmenims leidimus atlikti Apraše numatytus žemės kasinėjimo darbus išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai pagal pateiktą paraišką (1 priedas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

11. Seniūnijų seniūnai išduoda leidimą per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo su visais reikiamais dokumentais arba raštu pateikia atsakymą, kai leidimas neišduodamas. Avarinės situacijos atveju leidimas išduodamas nedelsiant.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

12. Paraiškoje (1 priedas) nurodomas pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, darbų atlikimo pradžios ir pabaigos laikas, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

13. Kartu su paraiška pateikiama:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

13.1. rajono savivaldybės administracijos leidimo statyti, remontuoti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas privalomas pagal teisės aktus;

13.2. nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstravimo, tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo vietos ir suderinti su rangovu normatyviniai darbų vykdymo skaičiavimai;

13.3. jeigu kasimo zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų, telefono tinklai, šiluminės trasos ir kiti inžineriniai tinklai, – kelių ir gatvių savininkų ir naudotojų suderinimai;

13.4. žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Telšių vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatu, kai darbai vykdomi gatvėse;

13.5. sutartis su kelius bei želdinius atkursiančia įmone, jei šių darbų neatlieka leidimo prašantis asmuo;

13.6. sutartys ar suderinimai dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamo grunto išvežimo vietos;

13.7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje (saugomoje teritorijoje);

13.8. perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus.

14. Informaciją apie pasikeitusius asmens rekvizitus, su veikla, kuriai išduotas leidimas, susijusių sąlygų pasikeitimus, taip pat teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus asmuo privalo pateikti seniūnijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

15. Asmuo, Aprašo 9 punkto pagrindu pranešdamas apie informacijos pasikeitimus, kartu seniūnijai pateikia prašymą patikslinti išduotą leidimą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

16. Jei asmuo pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia leidimui išduoti, seniūnija, kuriai pateikiamas prašymas, per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo informuoja asmenį apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

17. Seniūnija asmeniui leidimą (2 priedas) arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai gaunami visi tinkamai įforminti dokumentai ir informacija, reikalinga leidimui gauti.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

18. Jeigu į tinkamai įformintą prašymą dėl leidimo išdavimo, pateiktą kartu su visais leidimui išduoti reikalingais dokumentais ir informacija (toliau – prašymas), neatsakoma per šio Aprašo 12 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas yra išduotas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

19. Leidimas neišduodamas, jeigu asmuo leidimui gauti pateikė ne visus šiame Apraše nurodytus dokumentus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

20. Leidimo galiojimas sustabdomas, jei nevykdomi kasinėjimo darbai, kuriems išduotas leidimas, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, esant prastoms meteorologinėms sąlygoms ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių, esant asmens rašytiniam prašymui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

21. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, išnykus leidimo galiojimo sustabdymo pagrindams, esant asmens rašytiniam pranešimui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

22. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

 

22.1. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė melagingus ar suklastotus dokumentus;

22.2. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo.

23. Leidimo galiojimo panaikinimas įforminamas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Apie leidimo galiojimo panaikinimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

24. Seniūnijos tvarko išduotų leidimų registrą, kuriame nurodo asmenų, kuriems išduoti leidimai, duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas), leidimo galiojimo terminus, leidimų galiojimo sustabdymo, panaikinimo pagrindus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

25. Leidimo vykdyti šiame Apraše nurodytus darbus forma pateikiama 2 priede.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-395, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26073

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ NUSTATYMO

 

2017 m. balandžio 27 d.  Nr. T-153

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo.

2. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo:

2.1. Juridinius asmenis, nuomojančius komercinės, pramonės ir sandėliavimo žemės turto grupei priskirtus žemės sklypus, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ji įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre;

2.2. Ūkininkus, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ji įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.

3. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 20 000 Eur iki 150 000 Eur į naujai sukurtą turtą ir sukurta ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys dirbti visą darbo dieną ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).

4. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 5 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 150 001 Eur iki 300 000 Eur į naujai sukurtą turtą ir sukurtos ne mažiau kaip 3 naujos darbo vietos (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys dirbti visą darbo dieną ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).

5. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 10 metų laikotarpiui nuo veiklos įregistravimo, jei investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 300 001 Eur iki 1 000 000 Eur į naujai sukurtą turtą ir sukurtos ne mažiau kaip 5 naujos darbo vietos (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys dirbti visą darbo dieną ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).

6. Jei juridinis asmuo, vykdantis veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, investuoja į Kelmės rajono savivaldybės prioritetinėje teritorijoje esančius komercinius, rekreacinius bei pramoninius sklypus, adresu: Kelmės m., Raseinių g. 74A; Kelmės m., V. Putvinskio g. 3A, 10, 10A, 8A; Tytuvėnų m., Dujininkų g. 2; Tytuvėnų m., Nėries g. 1; Tytuvėnų m., Bridvaišio g. 3; Tytuvėnų m., Stoties g. 2, 2A, 8A, 12, 14, 16, 18, bei Kelmės rajono strateginiame plane numatytas pramonines zonas, Kelmės rajono savivaldybės taryba įpareigoja Kelmės rajono savivaldybės administraciją sutvarkyti reikalingą infrastruktūrą iki sklypo ribos: nutiesti kelią, atvesti vandentiekį ir kanalizaciją, lietaus nuotekų sistemą, elektrą.

7. Įpareigoti mokesčių mokėtojus, turinčius teisę pasinaudoti mokesčių lengvatomis pagal šio sprendimo 1 ir 2 punktus, kartu su mokesčių deklaracijomis pateikti savo veiklos registracijos pažymėjimus arba ūkininko ūkio pažymėjimus, sudarytas bei Registrų centre įregistruotas valstybinės žemės nuomos sutartis: nekilnojamojo turto mokesčio – Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybinės žemės nuomos mokesčio – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

8. Investuotojas, norėdamas gauti mokesčių lengvatą, turi pateikti Kelmės rajono savivaldybės tarybai:

8.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi įmonės rekvizitai, kontaktiniai asmenys, vadovai, komercinės ūkinės veiklos rūšis, prašomas atleidimo nuo mokesčio laikotarpis;

8.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

8.3. atitinkamų įstaigų dokumentus apie žemės sklypų ir nekilnojamojo turto teisinį registravimą, leidimus statyti ar vykdyti pastatų (patalpų) rekonstrukciją;

8.4. parengtą ir įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą investicijų projektą, kuriame nurodomi pagrįsti duomenys apie planuojamas investicijų sumas ir numatomas sukurti darbo vietas;

8.5. raštą, kuriuo investuotojas įsipareigoja sukurti naujas darbo vietas ir investuoti numatytas sumas.

9. Nustatytos mokesčių lengvatos pagal šio sprendimo 3–5 punktus gali būti teikiamos tik Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir įmonei pasirašius investicijų sutartį, o Kelmės rajono savivaldybės tarybai priėmus atskirą sprendimą.

10. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja apskaičiuojant ir mokant 2017 m. ir vėlesnių metų nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčius juridiniams asmenims ir ūkininkams, įregistravusiems veiklą nuo 2017 m. sausio 1d.

11. Panaikinti anksčiau galiojusį Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-181 „Dėl mokesčių lengvatų nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vaclovas Andrulis

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo (pardavimo) reikalavimus Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Taisyklės taikomos ir asmenims, prekiaujantiems ir (ar) teikiantiems paslaugas visuomenei prieinamuose žemės sklypuose, kurių teisėtas valdytojas yra fizinis ar privatus juridinis asmuo, ir tokio sklypo naudojimo būdas bei pobūdis numato galimybę prekiauti ir (ar) teikti paslaugas.

4. Jeigu kitos specialiosios mažmeninės prekybos (kai kurių prekių prekybos) taisyklės nustato papildomus ar kitus prekybos tomis prekėmis reikalavimus, taikomi tų taisyklių reikalavimai.

5. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų – sukomplektuotas laikinasis statinys arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.) be atskiros prekybos vietos, skirti aptarnauti stacionariosios viešojo maitinimo vietos lankytojus, išmontuojami pasibaigus leidimo galiojimo terminui;

5.2. kioskas – smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas, nedidelis lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinasis statinys, kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 20 m2 ir kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos ir prekyba vyksta per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą. Kioskas statomas tik įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų nustatytoje vietoje;

5.3. lauko kavinė – lauke poilsio ir turizmo sezono metu įrengtas laikinasis nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir yra išmontuojami pasibaigus poilsio ir turizmo sezonui;

5.4. laikini įrenginiai paslaugai teikti – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga ar priemonė, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, vaikiški elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, vandens dviračiai, valtys ir kt.), kurią leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Nesudėtingas, laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami;

5.5. leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose – Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduotas dokumentas (toliau – Leidimas), asmeniui suteikiantis teisę prekiauti ar teikti paslaugas konkrečioje Savivaldybės viešojoje vietoje;

5.6. masinis renginys – šventė, festivalis ar kitas didelei žmonių grupei skirtas renginys, kurį organizuoja valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaigos, fiziniai asmenys ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos ar jų filialai, suderinę renginio laiką ir jo organizavimo tvarką su Savivaldybės administracija;

5.7. paslaugų teikėjas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę vykdyti veiklą ir teikiantis paslaugas viešosiose vietose;

5.8. paviljonasįvairios paskirties lengvų konstrukcijų pastatas, kurio dalis ar visos sienos įstiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, tačiau turintis atskirą įėjimą ir atskirą stogą;

5.9. prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu (įskaitant antrinių žaliavų ir stiklo taros supirkimą), paslaugų teikimu, gamyba bei vartojimu viešosiose vietose iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinėse;

5.10. prekiautojas asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę prekiauti ir realizuojantis prekes viešosiose vietose;

5.11. prekybai pritaikytas automobilis ar priekaba (išvežiojamoji prekyba) – smulkiai prekybai ar paslaugoms teikti skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga arba judanti nustatytu maršrutu;

5.12. savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktai – savo ūkyje išauginti, apdoroti, pagaminti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, taip pat savo ūkyje išauginti ekologiški, išskirtinės kokybės ir tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai, jūrų ar vidaus vandenyse sugautos žuvys ir iš jų pagaminti gaminiai bei natūraliai užaugusios ar užaugintos miško uogos, arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir (ar) paruošti žmonėms vartoti;

5.13. vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti jos teritorijoje;

5.14. viešoji vietaviešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

 

II SKYRIUS

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI IR TAIKOMI APRIBOJIMAI

 

6. Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

6.1. prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kai prekybos vietai skiriama ne daugiau kaip 4 kv. m (2 m x 2 m), o prekybai maisto produktais ar ne maisto prekėmis tradicinių švenčių metu – ne daugiau kaip 20 m2 užimamo ploto;

6.2. prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose, kai prekybos vietai skiriama ne daugiau kaip 20 m2 užimamo ploto;

6.3. prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų – ne daugiau kaip 20 m2 užimamo ploto;

6.4. prekyba lauko kavinėse, kai plotas nustatomas lauko kavinės vietos plane (schemoje);

6.5. išvežiojamoji, išnešiojamoji prekyba;

6.6. prekyba parodų, mugių, masinių renginių metu;

6.7. nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.), buities (fotografavimo, suvenyrų, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.), pripučiamo batuto, nesudėtingų atrakcionų, kilnojamojo transporto ir kt. paslaugos;

6.8. kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos (paslaugų teikimo) būdai.

7. Prekyba ir paslaugų teikimas Tarybos nustatytose viešosiose vietose, už kurias nustatyta vietinė rinkliava, leidžiama tik turint Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų išduotus mokamus leidimus.

8. Asmenys vykdyti prekybos ar paslaugų teikimo veiklą nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose), visuomenei prieinamuose žemės sklypuose gali, gavę nemokamus leidimus Savivaldybės administracijos seniūnijose (toliau – Seniūnija); prekiauti gali tik savos gamybos žemės ūkio bei negyvūniniais maisto produktais.

9. Prekybos ar maitinimo įmonių valdomose viešosiose vietose gali prekiauti tik pačios įmonės savo prekėmis, tokiu atveju Leidimas prekiauti viešosiose vietose nereikalingas.

10. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be leidimo draudžiama.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS ĮRANGAI IR PREKYBOS VIETAI

 

11. Prekiauti iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, taip pat paviljonų ar teikti paslaugas viešosiose vietose leidžiama tik parengus ir suderinus vietos planą (schemą) su Savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu.

12. Derinti turi pateikti:

12.1. laisvos formos prašymą;

12.2. laikinosios prekybos vietos schemą;

12.3. laikinojo prekybos įrenginio (stoginės, kiosko, automobilio ar kt.) su prekiavimo įranga vaizdą.

13. Laikinieji įrenginiai, specializuoti automobiliai gali būti projektuojami ir statomi tik Savivaldybės administracijos nustatytose (suderintose) vietose, taip pat privačiuose, nuomojamuose ar naudojamuose žemės sklypuose, jeigu tai daryti leidžia pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus nustatytas žemės naudojimo būdas ir nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.

14. Laikinieji įrenginiai, specializuoti automobiliai, kioskai, paviljonai, nestacionariosios lauko kavinės ir išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų negali būti projektuojami ir statomi automobilių stovėjimo aikštelėse, ant pravažiavimo vietų, pėsčiųjų, dviračių, praėjimo takų ir žaliųjų plotų (išskyrus prekybą ir paslaugų teikimą švenčių, masinių renginių metu arba suderinus su seniūnu).

15. Prekybos įranga (stalas, skėtis) turi būti nedidelė, mobili, lengvai montuojamų konstrukcijų, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus.

16. Prekybą vykdantis ir paslaugas teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, transporto priemonės, lauko kavinės būtų švarios, tvarkingos ir estetiškos. Draudžiama įrengti įrenginius netvarkingai apdangstant juos skardos, šiferio lakštais, plėvelėmis ir kitomis estetinį vaizdą darkančiomis medžiagomis.

17. Prekybos ir paslaugų teikimo laikinieji statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės reikalavimus.

18. Prekybos, kitų pardavimo ar paslaugų centrų įmonių valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse, įrengiant prekybos vietą aikštelėje turi būti ne mažiau nei 20 stovėjimo vietų automobiliams. Įrengiama viena prekybos vieta užimant vieną automobilių stovėjimo vietą (tik iš prekybai pritaikytų įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų).

19. Prekybos vieta negali kliudyti transporto ir pėsčiųjų eismui bei užstoti eismo reguliavimo techninių priemonių ir jų matomumo prie sankryžų ir perėjų. Prekyba turi būti vykdoma ant kietos žemės dangos (asfalto, betoninių plytelių, trinkelių ir pan.). Prekybos vieta turi nedulkėti, būti saugi ir patogi pirkėjui, neturi būti mindoma žolė.

20. Masinių renginių ar švenčių metu prekybos taisykles (jei reikia) savo įsakymu nustato seniūnai kartu su šių renginių organizatoriais. Kiekvienam masiniam renginiui ar šventei numatytas prekybos vietų planas, suskirstytas į zonas pagal prekių rūšis, skelbiamas viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

21. Švenčių ir renginių organizatoriai, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šventės ar renginio pradžios, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti maisto tvarkymo vietų planą, dalyvaujančių renginyje maisto tvarkymo subjektų sąrašą, nurodydami veiklos rūšį.

22. Prekiaudami ar teikdami paslaugas švenčių, masinių renginių metu, prekybininkai ar paslaugų teikėjai privalo turėti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas tos šventės metu. Prekiaudami silpnaisiais alkoholiniais gėrimais – nustatyta tvarka išduotą vienkartinę licenciją.

23. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos įrangos.

24. Du ir daugiau prekybos įrenginiai toje pačioje vietoje turi būti išdėstyti tvarkingai ir lygiuoti vienas su kitu.

25. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Kai prekiaujama iš kiosko, paviljono, lauko kavinėje turi būti sudaroma sutartis dėl atliekų išvežimo (kaip to reikalauja teisės aktai pagal atliekų rūšis).

26. Tarybos nustatytose viešosiose vietose darbo vieta įrengiama savo lėšomis.

27. Reklama ant laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Tarybos patvirtintu Išorinės reklamos išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašu.

28. Savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais galima prekiauti tik Savivaldybės nustatytose ir su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintose teritorijose nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKIATOJUI AR PASLAUGŲ TEIKĖJUI

 

29. Prekiautojas ir paslaugų teikėjas privalo:

29.1. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, higienos ir vadovautis prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose rekomendacijomis;

29.2. turėti prekybos vietoje:

29.2.1. Seniūnijos seniūno išduotą leidimą prekiauti;

29.2.2. prekybos vietos planą ir įrangos projektą (išskyrus prekybą renginių metu), suderintą su Savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu;

29.2.3. verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

29.2.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

29.2.5. prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus;

29.2.6. maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu prekiaujant tomis prekėmis jis yra privalomas);

29.2.7. jei prekiaujama maisto produktais ar žaislais, asmens medicininę knygelę, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

29.3. prekiautojai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais turi turėti vieną iš šių dokumentų: nustatyta tvarka išduotą ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą, sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, bityno pasą, prekybos-ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, tautinio paveldo produkto sertifikatą, žuvininkystės įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;

29.4. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą (jeigu privaloma pagal galiojančius teisės aktus);

29.5. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų vartotojo išsirinktą pavyzdį;

29.6. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

29.7. parduodamas ne maisto prekes, pateikti vartotojui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija suteikta;

29.8. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

29.9. sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

29.10. prieš sudarydamas vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

29.11. Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir sąlygomis Mažmeninės prekybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka pakeisti prekę, vykdyti kitus teisėtus vartotojo reikalavimus;

29.12. vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu prekiautojas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, pinigai turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu prekiautojas ir vartotojas nesusitaria kitaip;

29.13. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinama;

29.14. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

29.15. sužinojęs, kad parduodamos prekės nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

29.16. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

V SKYRIUS

PREKIAUTOJO AR PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS

 

30. Prekiautojas ar paslaugų teikėjas privalo (atsižvelgdamas į vykdomos veiklos pobūdį):

30.1. laikytis leidime nurodytų apribojimų;

30.2. laikytis mažmeninės prekybos reikalavimų;

30.3. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir higienos reikalavimų;

30.4. užtikrinti parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams, teikti pirkėjui tik saugias ir kokybiškas prekes (paslaugas);

30.5. tvarkyti paskirtą prekybos (paslaugų teikimo) vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis.;

30.6. viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi;

30.7. negadinti toje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų: gatvės dangos (vejos), šviestuvų, suoliukų, dailės kūrinių ir kitų objektų;

30.8. nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų (medžių, krūmų ir gėlynų), juos saugoti ir jiems nekenkti;

30.9. atsižvelgti į inžinerinių tinklų (vandentiekio, dujų, ryšių, šiluminių mazgų, elektros skydinių, kitokių šulinių ir pan.) ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą. Įvykus avarijai, leisti operatyviai šalinti gedimus.

31. Asmenys, vykdantys išvežiojamąją prekybą, privalo laikytis maršruto, nurodyto Leidime.

32. Prekės turi būti laikomos tik prekybos įrangoje.

33. Ne vėliau kaip paskutinę leidimo galiojimą dieną, o teikiant atrakcionų ar pramoginių įrenginių, neregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, paslaugą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (pasibaigus leidimo galiojimo laikotarpiui ar leidimą panaikinus), savo lėšomis išvežti (nukelti) nesudėtingus, laikinus statinius, laikinus prekybos ar paslaugų teikimo įrenginius (tarp jų atrakcionus ir pramoginius įrenginius, neregistruojamus potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) ir sutvarkyti aplinką. Neįvykdęs minėto reikalavimo asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla (išskyrus verslo liudijime įrašytą fizinį asmenį, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“) ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

35. Prekiautojas (paslaugos teikėjas) privalo vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

 

VI SKYRIUS

NESUDĖTINGŲ, LAIKINŲ STATINIŲ IR LAIKINŲJŲ ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

 

36. Laikinieji prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai, nesudėtingi, laikini statiniai (tarp jų ir kioskai), pramoginiai įrenginiai, neregistruojami potencialai pavojingų įrenginių valstybės registre, ir pramoginiai įrenginiai, registruojami potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, gali būti projektuojami ir statomi Tarybos nustatytose viešosiose vietose, taip pat fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose, jeigu tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

 

VII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

37. Prekiautojų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti pagal kompetenciją teisės aktais tam įgalioti policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, seniūnai ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

38. Prekiautojas ar paslaugų teikėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus dokumentus.

39. Leidimas panaikinamas, kai:

39.1. nustatoma, kad įsigyjant leidimą pateikti klaidingi duomenys;

39.2. leidimo turėtojas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas, savininkas ar vadovas) du kartus toje pačioje prekybos ar paslaugų teikimo viešojoje vietoje per leidimo galiojimo laikotarpį pažeidė šių Taisyklių reikalavimus ir jam yra įsigaliojusios administracinės nuobaudos už šių Taisyklių pažeidimus;

39.3. leidimo turėtojas raštu ar elektroninėmis priemonėmis Savivaldybės administracijai pateikia prašymą dėl leidimo panaikinimo, nes dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo nebegali pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis.

40. Prekiautojas ar paslaugų teikėjas, pažeidę Taisykles, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________