Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Teisinė informacija

Žemiau pateikiamos nuorodos į įstaigos veiklai priskiriamus ir reguliuojančius teisės aktus

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548 

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E2E67B1F2F 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.43178AA9832E/hMlYFfoVxx 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268778 

 

Kitais teisės aktais