Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

PROJEKTAS „SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS ŠIAULIŲ REGIONE"

Atsižvelgdami į Šiaulių regione, o ypatingai Kelmės rajone ir mieste paslaugų visuomenei trūkumą, o kai kuriuose gyvenimo srityse, tokiose kaip biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa, efektyvaus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita, žmogaus teisių gynimas ir lygių galimybių gynimas ir kūrybiškumo ugdymas paslaugų visuomenei nebuvimą, o tokių sričių kaip kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, ligų prevencija, pacientų teisų gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas, neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ar socialinių paslaugų teikimas nepatenkina poreikio, t.y. jų trūksta, prastą socialinę–ekonominę padėtį, didelio gyventojų skaičiaus socialinę atskirtį, didelį Kelmės rajono nedarbo lygį ir skurdą,  į nepakankamą gyventojų verslumą bei negebėjimą vystyti socialinį verslą, į negebėjimą ar nesupratimą, kaip taikyti gero valdymo principus, į nepakankamą mokėjimą ar supratimą, kaip kūrybiškai spręsti problemas ir kurti pridėtinę vertę bei į kitas visuomenei aktualias problemas bei įššūkius.     
 Projekto tikslas - Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomeniai paslaugas arba prekes, padėsiančias spręsti konkrečias socialines problemas kūrimąsi ir plėtrą
            Uždavinys:
         1. Paskatinti bendruomeniai reikšmingo socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą  Šiaulių regione.
   
           Veikla:
• Viešosios diskusijos. 6 diskusijos.
• Pasidalijimo patirtimi renginiai – 10 renginių.
•  Pažintinės išvykos, skirtos socialinio verslo kūrymuisi paskatinti– 3 renginiai.
• Konferencijos. 2  renginiai.
• Sukurti socialiniai verslai – 9.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis