Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Skelbiamas viešasis konkursas Kelmės miesto riboženklio architektūrinei idėjai teikti

Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras skelbia viešąjį konkursą „Kelmės miesto riboženklio“ architektūrinei idėjai teikti.

Išsami informacija pateikiama viešojo konkurso sąlygose.

Viešasis konkursas paskelbtas 2022-11-28, architektūrinių idėjinių pasiūlymo pateikimo terminas – 2022-12-16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHITEKTŪRINIŲ IDĖJŲ KONKURSO „KELMĖS MIESTO RIBOŽENKLIUI“ SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios sąlygos reglamentuoja architektūrinių idėjų konkurso „Kelmės miesto riboženklis“ (toliau - Konkursas) tvarką ir sąlygas (toliau - Sąlygos).

1.2. Konkurso pavadinimas: Architektūrinių idėjų konkursas „Kelmės miesto riboženklis“.

1.3. Konkursą skelbia VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras.

1.4. Konkurso organizatoriai – Kelmės rajono savivaldybė ir VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Organizatoriai).

1.5. Konkursą koordinuojanti įstaiga – VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, tel. +370 673 53 489, el. paštas [email protected]

1.6. Konkurso tipas – architektūrinė idėja Kelmės miesto riboženkliui, kuri teigiamai formuotų miesto įvaizdį.

1.7. Pagrindinės sąvokos:

1.7.1. Sąlygos – šios Konkurso Sąlygos;

1.7.2. Idėja – tai Dalyvio (teikėjo) parengtas Idėjos pasiūlymas pagal šias Sąlygas;

1.7.3. Dalyvis – idėją pateikęs teikėjas (konkurso dalyvis) – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė;

1.7.4. Vertinimo grupė – Konkurso organizatoriaus sudaryta fizinių asmenų grupė, įgaliota įvertinti Konkursui pateiktas Idėjas ir nustatyti laimėtojus;

1.7.5. Konkurso dokumentai – Konkurso Organizatoriaus viešai skelbiami;

1.7.6. Miesto riboženklis – architektūrinis elementas pasitinkantis atvažiuojančius miesto svečius ir gyventojus, statomas prie miesto ribos.

1.8. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų bei nešališkumo reikalavimų.

1.9. Konkurse turi teisę dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

1.10. Idėjų konkursas atviras. Pateiktos idėjos pristatomos visuomenei. Pateiktus siūlymus vertina sudaryta vertinimo grupė. Vertinama pagal nustatytus kriterijus. Gautiems idėjiniams pasiūlymams sudaroma prioritetinė eilė.

1.11.Vertinimo grupė pasilieka teisę nevertinti gauto idėjinio pasiūlymo, jei tas pasiūlymas, Vertinimo grupės nuomone, neatitinka lūkesčių.

2. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Konkurso objektas – Kelmės miesto riboženklis.

2.2. Konkurso tikslas – išrinkti kokybiškiausius, Kelmės miestą atspindinčius, optimalaus kainos -kokybės santykio Konkursinius darbus, kurių pagrindu bus statomi Kelmės miesto riboženkliai.

2.3. Konkurso uždaviniai:

2.3.1. siūlyti architektūrinius, landšaftinius sprendinius, Idėjas tinkančias vietos charakteriui, atspindinčius miesto istorinę raidą bei įsitvirtinusius simbolius Idėją;

2.3.2. sukurti patrauklų, šiuolaikišką Kelmės miesto riboženklio sprendimą, kuris bus statomas Kelmės miesto prieigose, 5 vnt.

3. KONKURSO SKELBIMAS

3.1. Konkursas 2022 m. lapkričio 28 d. paskelbiamas VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro svetainėje www.infokelme.lt ir Kelmės rajono savivaldybės svetainėje www.kelme.lt, siunčiama el. paštu architektus, skulptorius, dalininkus ir kt. menininkus vienijančioms organizacijoms, meno srities ugdymo įstaigoms: kolegijoms, universitetams, mokykloms.

4. KONKURSO IDĖJOS SUDĖTIES IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI

4.1. Idėja ir kiti pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

4.2. Konkurso dalyvis (ar dalyvių grupė) gali pateikti tik vieną idėjos pasiūlymą.

4.3. Idėjos sudėtis:

4.3.1. išsamus idėjos aprašymas, kuris pateikiamas atskiroje iki 4 lapų A4 formato byloje (be titulinio lapo). Idėjos aprašymas gali būti papildytas iliustracine (vaizdine) medžiaga. Taip pat nurodomi Idėjos teikėjai ir jų rekvizitai;

4.3.2. grafinė dalis, kurią sudaro ne daugiau kaip 3 vnt. A3 formato vizualai, kuriuose būtina nurodyti mastelį;

4.3.3. preliminari Idėjos įgyvendinimo sąmata (montažo darbai įskaičiuojami);

4.3.4. kiti, autorių nuomone, svarbūs dokumentai;

4.3.5. autoriai gali pateikti maketus (neprivaloma).

4.4. Reikalavimai idėjai:

4.4.1. Įgyvendinus projektą Kelmės miesto riboženklis turėtų būti aiškiai matomi.

4.4.2. Autorius gali įgyvendinti savo idėją arba vystyti ją ant esamo Kelmės ženklo pagrindo. Dabartinio ženklo ilgis yra 7,24 m.

4.4.3. Naujo miesto vartų idėjoje gali būti pavaizduotas Kelmės rajono herbas.

4.4.4. Meninis-skulptūrinis akcentas gaminamas iš tvarių medžiagų, gali turėti judančias detales.

5. PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

5.1. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami remiantis lentelėje pateiktais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Maksimalūs galimi balai

1.

Kontekstualumas

Idėjos konceptualumas; sumanymo sąsajos ir dermė su istorijos, miesto simbolių ir vietos kontekstu.

3

2.

Urbanistiniai vertinimo kriterijai

Miesto riboženklio urbanistinis integralumas, sąveika su esama miesto dalies aplinka.

3

3.

Architektūriniai vertinimo kriterijai

Inovatyvumas – naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių sprendimų panaudojimas; Atitiktis darnaus vystymosi principams.

3

4.

Estetiniai vertinimo kriterijai

Plastinių sprendinių meninė kokybė; išraiškos priemonių ir reikšmių tikslingumas; naudojamų medžiagų tarpusavio dermė.

3

5.

Techniniai-ekonominiai vertinimo kriterijai

Idėjos racionalumas, įvertinus Idėjos ir realizavimo kainos santykio optimalumą. Vertinama prognozuojama potenciali realizavimo kaina. Sąmatos realumas.

3

Idėjų vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas, pateikiamos rekomendacijos:

Vertinimas

Aprašymas

0

Idėja visai arba ženkliai neatitinka vertinimo kriterijaus reikalavimų. Pasiūlyta Idėja parengta neatsižvelgiant į Sąlygas ir kontekstą arba įvertinus juos tik formaliai.

1

Idėja tik iš dalies atitinka vertinimo kriterijaus reikalavimus. Pasiūlymas parengtas tik apibendrintais sprendiniais, mažai susietas su Sąlygomis. Pateikti architektūriniai, urbanistiniai, stilistiniai elementai yra nepakankamai pagrįsti, stokojama detalaus paaiškinimo.

2

Idėja atitinka arba beveik atitinka kriterijaus reikalavimus. Pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į Sąlygas, sprendinių pasiūlymai išbaigti, paaiškinti, sprendimai originalūs arba pasiūlymas pateiktas gana gerai, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama nepakankamai detalių, yra neesminių neaiškumų ir neatitikimų pateiktoms Sąlygoms.

3

Idėja puikiai atitinka arba viršija Konkurso vertinimo kriterijus ir Sąlygas. Pasiūlymas visiškai atitinka visus svarbiausius vertinimo kriterijus ir Sąlygas. Idėja yra išskirtinė, koncepcija išbaigta, pateikta aiškiai, argumentacija nekelia abejonių.

6. PRIZINIS FONDAS, PRIZINIO FONDO IŠMOKĖJIMAS

6.1. Vertinimo komisija atrinks 5-is geriausius, konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus. Konkurso dalyvis (ar dalyvių grupė) gali pateikti tik vieną idėjos pasiūlymą.

6.2. Konkurso laimėtojui (laimėtojams) bus skirtas apdovanojimas (premiją):

6.2.1. pirmosios vietos laimėtojui – 500,00 eurų premiją;

6.2.2. antrosios vietos laimėtojui – 400,00 eurų premiją;

6.2.3. trečiosios vietos laimėtojui – 300,00 eurų premiją.

6.2.4. ketvirtosios vietos laimėtojui – 200,00 eurų premiją;

6.2.5. penktosios vietos laimėtojui – 100,00 eurų premiją.

6.3. Tuo atveju, kai Idėją, pripažintą laimėjusia atitinkamą prizinę vietą, pateikė jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, premija išmokama asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti Konkurse visų partnerių (Dalyvių) vardu.

6.4. Vertinimo komisija išrenka ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia I, II, III, IV, V vietos nugalėtojus. Nugalėtojai pateikia prašymus išmokėti premiją Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorei su nurodyta banko sąskaita. Premijos išmokamos per 20 dienų nuo Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorės įsakymo pasirašymo dienos.

6.5. Po premijos išmokėjimo Konkurso organizatoriai įgyja visas turtines teises į projektus, o autoriai jų netenka.

7. IDĖJŲ PATEIKIMAS

7.1. Idėja Konkursui turi būti pateikta iki 2022 m. gruodžio 16 d. imtinai.

7.2. Konkurso dokumentus galima pateikti:

7.2.1. paštu arba per kurjerį, ant voko užrašoma Architektūrinių idėjų konkursui „Kelmės miesto riboženklis“, gavėjas: VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, Birutės g. 4, LT-86163 Kelmė;

7.2.2. elektroniniu paštu [email protected] Jei failai užima daugiau nei 20 MB, jie turi būti siunčiami per wetransfer nuorodą.

7.3. Konkursą skelbianti organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių Idėjos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai. Vėliau gautos Idėjos nėra priimamos ir vertinamos.

8. VIEŠAS IDĖJŲ EKSPONAVIMAS

8.1. Pateiktos Idėjos nuo 2022 m. gruodžio 20 d. iki gruodžio 30 d. bus eksponuojamos Kelmės kultūros centre. Taip pat bus patalpintos Kelmės rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.kelme.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje.

8.2. Pastabos ir komentarai dėl siūlomų Idėjų teikiami el. paštu [email protected]

9. IDĖJŲ VERTINIMAS

9.1. Idėjas vertina Vertinimo grupė.

9.2. Vertinimo grupės nariai prieš Idėjų vertinimo pradžią privalo pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.

9.3. Sprendimus Vertinimo grupė priima uždarame Vertinimo komisijos posėdyje.

9.4. Vertinimo grupės darbui vadovauja Vertinimo grupės pirmininkas.

9.5. Vertinimo grupės posėdžių sekretoriaus funkcijas atlieka Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojas.

9.6. Vertinimo grupės posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 3/4 Vertinimo grupės narių. Sprendimai Vertinimo grupėje priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Vertinimo grupės pirmininko balsas.

9.7. Idėjos vertinamos vadovaujantis Sąlygose patvirtintais vertinimo kriterijais.

9.8. Vertinimo grupės nariai Konkurse dalyvauti negali.

9.9. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas projektas. Tuo atveju projektų eilė nesudaroma. Jei bus gautas tik vienas idėjos projektas, Konkursas bus laikomas neįvykusiu.

9.10. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys dalyviai.

10. IDĖJŲ ATMETIMAS

10.1. Vertinimo grupė atmeta Idėją, jeigu:

10.1.1. Idėjos pasiūlymas išsiųstas ar gautas po Organizatoriaus nustatyto galutinio Idėjų pateikimo termino, išskyrus atvejus, kai galima nustatyti išsiuntimo datą;

10.1.2. Idėjos pasiūlymas neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų;

10.1.3. Dalyvis savo Idėjos pasiūlyme pateikė suklastotus dokumentus, melagingą informaciją arba informacijos iš viso nepateikė, arba nepranešė apie pasikeitusią informaciją.

10.2. Apie projekto atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Dalyvis informuojamas el. paštu arba telefonu.

11. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

11.1. Konkurso rezultatai Organizatoriaus pateikiami Kelmės rajono savivaldybės administracijai;

11.2. Konkurso rezultatai skelbiami Kelmės rajono savivaldybės tinklalapyje www.kelme.lt, socialinių tinklų paskyrose, VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro tinklalapyje www.infokelme.lt , socialinių tinklų paskyrose.

11.3. Konkurso rezultatus visiems Dalyviams elektroniniu paštu išsiunčia VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro atstovas.

______________________________

Atsiliepimai

Komentuoti