KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. birželio 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 150 047 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

1. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-3

1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-3

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 771 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 771 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

2. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-7.1
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1

2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1

3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 58 527 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 58 527 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

3. VPS priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1

1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-8.1

2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 13 485 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13 485 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).

4. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9: 

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-9

1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-9

2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS LEADER-19.2-SAVA-9

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 264 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 29 264 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas

 

Kelmės krašto partnerytės vietos veiklos grupės informacija

Atsiliepimai

Komentuoti