Informacija darbdaviams dėl prastovų

Kas keisis dėl prastovų subsidijų darbdaviams nuo sausio 1 d.?

 

PAKEITIMAI ĮSIGALIOS APSKAIČIUOJANT SAUSIO IR VĖLESNIŲ MĖNESIŲ SUBSIDIJAS DARBO UŽMOKESČIUI.

Keičiasi kompensavimo dydis

 • Kompensuojama 100 proc. nuo darbdavio apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA.
 • Priskaičiuotas darbo užmokestis negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis.

Keičiasi mokėjimo trukmė

 • Subsidija bus mokama, kol tęsis karantinas ir 1 mėnesį po jo.

Keičiasi nutraukimo pagrindai. Mokėjimas bus nutraukiamas:

 • atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui, ir nuo šios datos praėjus vienam mėnesiui (tai reiškia, kad subsidija pasibaigia galioti nuo karantino pabaigos praėjus vienam mėnesiui);
 • Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu;
 • pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui.

Keičiasi subsidijos grąžinimo tvarka, VDI nustačius pažeidimą

Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui buvo paskirta ir mokama prastovų subsidija, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos privalės grąžinti visą iki šio pažeidimo nustatymo dienos jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas pažeidimas. Toks darbdavys dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse galės ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo priėmimo nutraukti prastovų subsidijos mokėjimą.

Svarbu: užimtam asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis (netaikoma, jeigu darbo užmokestis padidėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2021 m. taikomo minimaliosios mėnesinės algos dydžio).

Atkreipiame dėmesį, kad yra patvirtintos naujos dokumentų formos. Šias formas darbdavys turėtų pildyti teikdamas dokumentus už sausio mėnesį.

Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu nuo 2021 sausio 1 d.

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu darbdaviui paskelbus prastovą, darbuotojams, kuriems yra paskelbta prastova, mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlyginimas, kurį iš dalies kompensuoja valstybė.

Subsidijomis prastovų metu gali pasinaudoti ir socialinės įmonės arba neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčios įmonės ir kitas remiamas grupes įdarbinančios įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos.

Kas turi teisę gauti subsidiją?

Darbdaviai, atitinkantys visas šias sąlygas:

1) kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;

2) kuriems nėra iškelta bankroto byla ir jie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3) kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;

4) kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

 

Subsidijos dydis ir mokėjimo trukmė

 

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA (963 Eur).

Subsidija darbo užmokesčiui bus mokama, kol tęsiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija bei karantinas ir užimtam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, taip pat dar mėnesį po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo, kai asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova.

 

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

 

1. Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai (iki mėnesio pabaigos už praėjusį mėnesį):

a) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Naują formą galima rasti https://uzt.lt/kas-keisis-del-prastovu-subsidiju-darbdaviams-nuo-sausio-1-d/;

b) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Naują formą galima rasti https://uzt.lt/kas-keisis-del-prastovu-subsidiju-darbdaviams-nuo-sausio-1-d/.

 

Pastaba: teikiant elektroninius dokumentus, reikia teikti Excel formatu užpildytą prašymą ir kartu su kitais dokumentais, bendrame pakete, pasirašytą el. parašu, pateikti Užimtumo tarnybai.

 

c) Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, patvirtinta kopija;

Svarbu: ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prastovos atšaukimo ar jos termino suėjimo Užimtumo tarnybai reikia pateikti dokumento(-ų), patvirtinančio(-ų) prastovos atšaukimą ar jos termino suėjimą, kopiją(-as);

d) darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio parašu, mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis, arba kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais).

 

2. Kreipiantis dėl subsidijos kitais mėnesiais (kreipiamasi iki mėnesio 15 dienos), teikiami aukščiau b, c ir d punktuose nurodyti dokumentai.

 

Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir (ar) karantinas ir vienas mėnesis po jo.

 

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl subsidijos skyrimo?

 

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.

 

Kreiptis galima pateikiant nurodytus dokumentus (žr. žemiau) el. paštu į Klientų aptarnavimo skyriaus el. paštą, pasirašius elektroniniu parašu (pasirašymo pagalba) arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota. Klientų aptarnavimo skyrių el. pašto adresai:

vilnius@uzt.lt

kaunas@uzt.lt

klaipeda@uzt.lt

siauliai@uzt.lt

panevezys@uzt.lt

 

Pažymėtina, kad nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti. Nagrinėjami tik tinkamai pasirašyti dokumentai (paprastu arba elektroniniu parašu).

 

Kilus klausimų, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite https://uzt.lt/konsultantai-subsidija/

 

Kada subsidijos mokėjimas nutraukiamas?

 

 • Atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui, ir nuo šios datos praėjus vienam mėnesiui (tai reiškia, kad subsidija pasibaigia galioti nuo karantino pabaigos praėjus vienam mėnesiui);
 • Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu.
 • Pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui.
 • Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.
 • Įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre.

 

Kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, gaudamas subsidiją ir kokios galimos pasekmės nesilaikant įsipareigojimų?

 

 • Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.
 • Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui buvo paskirta ir mokama prastovų subsidija, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius iki pažeidimo nustatymo dienos privalės grąžinti visą iki šio pažeidimo nustatymo dienos jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas pažeidimas. Toks darbdavys dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo priėmimo nutraukti prastovų subsidijos mokėjimą.
 • Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų darbuotojų, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova ir už juos mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.

 

Subsidiją turi teisę gauti ir pameistrystės, remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo priemonėse bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose dalyvaujantys darbdaviai ir socialinės įmonės.

 

Pažymėtina, kad darbdaviams, dalyvaujantiems pameistrystės ar remiamojo įdarbinimo priemonėse, priėmus sprendimą skirti subsidiją darbo užmokesčiui Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalies nustatyta tvarka, subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimas bendra pameistrystės ar remiamojo įdarbinimo tvarka bus sustabdomas.

 

Dažniausiai užduodami klausimai dėl prastovų subsidijų darbo užmokesčio mokėjimo darbdaviams

Ar bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų metu už naujai priimtus darbuotojus po pirmojo karantino paskelbimo?

 

Taip.

 

Ar bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų metu už naujai priimtus darbuotojus po antrojo karantino paskelbimo?

 

Norint gauti prastovų subsidiją darbo užmokesčiui, darbuotojai turi būti įdarbinti iki visuotinio karantino pradžios (t. y. lapkričio 7 d.).

 

Ar keisis prašymo formos ir kur jas rasti?

 

Taip, keisis. Šiuo metu yra patvirtintos naujos dokumentų formos. Būtent jas darbdavys turėtų pildyti teikdamas dokumentus už sausio mėnesį.

 

Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Naują formą galima rasti https://uzt.lt/konsultantai-subsidija/;

Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Naują formą galima rasti https://uzt.lt/konsultantai-subsidija/.

 

Iki kada privaloma pateikti dokumentus už gruodžio mėnesio prastovas?

 

Pirmą kartą besikreipiantys darbdaviai dėl prastovų subsidijos darbo užmokesčiui dokumentus apmokėjimui už gruodžio mėnesį turi pateikti iki 2021 sausio pabaigos.

 

Ar bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už darbuotojų įdarbinimą po prastovų nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas darbdaviams:

 • kurių darbuotojai buvo prastovoje ir/ar įmonėms, kurios įtrauktos į VMI nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą (41 straipsnio 24 dalyje nustatyta subsidiją darbo užmokesčiui);
 • kurie įdarbino darbuotojus, turinčius papildomo rėmimo požymį (41 straipsnio 23 dalyje nustatyta subsidiją darbo užmokesčiui).

 

Dokumentai už gruodžio mėnesį Klientų aptarnavimo skyriuose bus priimami iki sausio mėnesio pabaigos.

 

Ar už gruodį jau bus mokama 100 proc. subsidija darbo užmokesčiui už prastovas?

 

Ne. Už gruodžio mėnesį mokama pagal seną tvarką, o už sausio mėnesį pradedama mokėti 100 proc.

 

Kurio laikotarpio darbo užmokesčio dydį turiu nurodyti paraiškoje?

 

Priskaičiuotas darbo užmokestis, negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis.

 

Kokias sąlygas turės atitikti darbdavys, norintis gauti prastovų subsidijas darbo užmokesčiui?

 

Subsidijas galės gauti šias sąlygas atitinkantys darbdaviai:

 • kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;
 • kuriems nėra iškelta bankroto byla ir jie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
 • kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

 

Šiuo metu turiu darbo sutartį, tačiau esu išleista į prastovas. Ar susiradus antrą darbą ir gaunant darbo užmokestį, pirmasis darbas man mokės už prastovas?

 

Dėl subsidijos už prastovas kreipiasi darbdavys dėl savo įmonėje dirbančių darbuotojų, kuriems paskelbta prastova. Darbdaviui, jei jis atitinka sąlygas, išmokama subsidija darbo užmokesčiui už prastovas už kiekvieną darbuotoją. Darbdavys turi išmokėti darbo užmokestį už prastovas savo darbuotojams. Tai, kad darbuotojai gali dirbti kitoje darbovietėje, neturi įtakos prastovų subsidijos skyrimui darbdaviui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova.

 

Prašome patikslinti, ar subsidijos už darbuotojų prastovas yra pripažįstama (i) valstybės pagalba, (ii) nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, ar valstybės pagalba teikiama pagal Bendrosios išimties reglamentą (KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 651/2014)?

Užimtumo tarnybos taikomoms pagalbos priemonėms, kurios apima karantino laikotarpio subsidijas darbo vietų išsaugojimui, netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai pagal selektyvumo kriterijų.

Tai reiškia, kad šiai pagalbai negalioja de minimis principas ir nėra apribojimų dėl maksimalios 200 tūkst. eurų ribos.

 

Kada reikia kreiptis dėl darbo užmokesčio subsidijos už gruodžio mėnesio prastovas?

 

Prašymai gauti subsidiją už prastovas teikiami einamąjį mėnesį už praėjusį mėnesį. Norint gauti subsidiją už gruodžio mėnesį, dokumentai pirmą kartą teikiami sausio mėnesį iki sausio pabaigos.

 

Jūsų svetainėje nurodoma, kad švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima iki 2020 m. gruodžio 31 d. Mūsų įmonė išlaikė visus darbuotojus ir norėtume gauti subsidijas už jų išlaikymą, kaip visos kitos Covid-19 paveiktos įmonės. Kaip galima gauti subsidijas nuo 2020 m. birželio 8 d.? Kaip tai padaryti? Ar bus pratęstas subsidijų mokėjimas jų negavusioms įmonėms prasidėjus antrajam karantinui?

 

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas darbdaviams:

 • kurių darbuotojai buvo prastovoje ir/ar įmonėms, kurios įtrauktos į VMI nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą (41 straipsnio 24 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui);
 • kurie įdarbino darbuotojus, turinčius papildomo rėmimo požymį (41 straipsnio 23 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui).

 

Dokumentai už gruodžio mėnesį Klientų aptarnavimo skyriuose bus priimami iki sausio mėnesio pabaigos.

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. šios subsidijos nebus pratęstos ir mokamos.

 

Noriu pasiteirauti, kokia parama teikiama uždraudus įmonei paslaugų veiklą?

Darbdavys gali pretenduoti į subsidiją darbo užmokesčiui išleidus darbuotojus į prastovas, jei jie buvo  įdarbinti iki karantino. Daugiau informacijos galite rasti https://uzt.lt/konsultantai-subsidija/.

 

Esu prastovose, darbdavys jų metu moka MMA, o darbo sutartyje sulygtas atlyginimas yra 639 eurai į rankas. Noriu sužinoti, ar nuo 2021 sausio 1 d. jau įsigalios nauja prastovų apmokėjimo tvarka ir man jau bus mokamas 100% mano sulygtas atlyginimas, ar darbdavys ir toliau galės mokėti tik MMA?

 

Darbo užmokesčio kompensacija apskaičiuojama pagal darbdavio pateiktus dokumentus.

 

Ar būtų kompensuotos prastovos vairavimo mokyklai, jei būtų nuspręsta dėl karantino nedirbti iki sausio 3 d.? Vairavimo mokykloms nedraudžiama dirbti šiuo metu.

 

Darbdavys gali pretenduoti į subsidiją darbo užmokesčiui išleidus darbuotojus į prastovas, jei jie buvo įdarbinti iki karantino. Daugiau informacijos galite rasti https://uzt.lt/konsultantai-subsidija/.

Atsiliepimai

Komentuoti